ISSN: 2791-7460
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

COĞRAFYA, PLANLAMA VE TURİZM STÜDYOLARI - GPT-Studios: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2024
KAPAK
1.
Kapak
Cover Page
GPT Studios
Sayfa I

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial
Emine Cihangir, Kübra Cihangir Çamur, Mehmet Şeremet
Sayfalar II - VI

ARAŞTIRMA
3.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Gıda Neofobi Düzeyinin Ölçülmesi
Measuring the Level of Food Neophobia of Gastronomy and Culinary Arts Students
Erol Geçgin, Hazal Şeval Özbek
doi: 10.5505/gpts.2024.53825  Sayfalar 1 - 10
Gıda neofobisi, yeni gıdaları deneme korkusunu ifade eder ve bu korkunun beslenme zorluklarına neden olabileceği belirtilir. Bu korku, yeni gıdalardan kaçınma eğilimi olarak ortaya çıkabilir ve bilinmeyen gıdalara karşı isteksizlikle kendini gösterir. Farklılıkların demografik özellikler, bölgesel faktörler, koku algısı, geleneksel tat alışkanlıkları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığı belirtilerek, gıda seçimini etkileyen bu farklılıkların araştırma konusu olacağı vurgulanmaktadır. Makalenin devamında, gıda neofobi ölçeğinin gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri üzerinde test edilmesi, bulguların analizi ve sonuçların çıkarılması süreçlerine dair bilgi verilerek çalışmanın genel hedefleri belirtilmektedir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılarak anket tekniği veri toplama aracı olarak belirlenmiştir. İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümünde ise gıda neofobisi üzerine 10 soru bulunmaktadır. Bu sorular, Food Neophobia Scale adlı ölçek kullanılarak yeni yiyecekleri deneme korkusunu değerlendirmektedir. Toplam 390 kişinin katıldığı anket sonuçlarında kadın katılımcıların oranı %65,9 iken erkek katılımcıların oranı %34,1'dir. Yaş dağılımları incelendiğinde, katılımcıların %62,3'ü 18-21 yaş aralığındadır. Faktör analizi güvenirlik testi yapılmış ve ölçeğin güvenilirliği değeri 0.814 olarak bulunmuştur. Türkiye'deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerini kapsayan örneklemden rastgele seçilmiş 390 öğrenci üzerinden %95 güven aralığı ve %5 hata payıyla veriler toplanmıştır. Bu bulgular, Türkiye’de öğrenim görmekte olan gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin genel gıda neofobisi eğilimlerini anlamak ve bu konuda farklı etkenleri değerlendirmek açısından önemli bir katkı sunmaktadır.
Food neophobia refers to the fear of trying new foods, and it is stated that this fear can cause nutritional difficulties. This fear can manifest itself as a tendency to avoid new foods and is manifested in reluctance towards unfamiliar foods. It is stated that the differences are caused by various factors such as demographic characteristics, regional factors, smell perception, traditional taste habits, and it is emphasized that these differences affecting food choice will be the subject of research. In the rest of the article, the general objectives of the study are stated by giving information about the processes of testing the food neophobia scale on gastronomy and culinary arts students, analyzing the findings and drawing conclusions. In this study, quantitative research method was used and the survey technique was determined as the data collection tool. The study, which consists of two parts, includes demographic information in the first part, and 10 questions on food neophobia in the second part. These questions assess the fear of trying new foods using a scale called the Food Neophobia Scale. In the survey results in which a total of 390 people participated, the rate of female participants was 65.9%, while the rate of male participants was 34.1%. When the age distributions are examined, 62.3% of the participants are between the ages of 18-21. Factor analysis reliability test was performed and the reliability value of the scale was found to be 0.814. Data was collected with a 95% confidence interval and a 5% margin of error from 390 randomly selected students from the sample of Gastronomy and Culinary Arts students in Turkey. These findings make an important contribution to understanding the general food neophobia tendencies of gastronomy and culinary arts students studying in Turkey and to evaluate different factors in this regard.

4.
Ağrı Dağı ve Yakın Çevresinde Doğa Eğitimi Projelerinin Planlanması
Planning of Nature Education in Mount Ararat and its Surrounding
Adem Yulu
doi: 10.5505/gpts.2024.99609  Sayfalar 11 - 31
Doğa eğitimi kapsamında geliştirilen etkinliklerin bireylerin doğaya yönelik algıları ve farkındalığının gelişimi üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Buna bağlı olarak da özellikle son yıllarda Türkiye’nin aralarında yer aldığı dünyanın birçok ülkesinde doğa eğitim projeleri ve bunlara destek veren kurumların sayısı giderek artmaktadır. Doğa eğitim projelerinin bireylerin doğaya yönelik farkındalıklarının gelişiminde etkisi bilinmesine rağmen özellikle proje içeriklerine uygun doğa eğitim alanlarının belirlenmesi ve etkinlik uygulama planlarının hazırlanması konusunda ortaya çıkan çeşitli zorluklar nedeniyle doğa eğitim projelerine başvurular çoğu zaman sınırlı olabilmektedir. Bu çalışma, bu noktada Ağrı Dağı ve yakın çevresi özelinde TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programlarına başvuru yapmak isteyen kurumların ve araştırmacıların yararlanabilmesi için doğa eğitim alanlarının belirlenmesi ve farklı tematik örnek etkinlik uygulama planlarının hazırlanmasına odaklanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yöntemi benimsenmiştir. Çalışma sonunda, Ağrı Dağı ve yakın çevresinde doğa eğitim alanlarına ve çeşitli proje içeriklerine uygun olarak belirlenen 5 (beş) ana lokasyonda 7 (yedi) etkinlik uygulama planı geliştirilmiştir.
Activities developed within the scope of nature education have a significant impact on the development of individuals' perceptions and awareness of nature. Nature education projects and the number of institutions supporting them have been increasing in many countries around the world, including türkiye. although the effect of nature education projects on the development of individuals' awareness of nature is widely known, various difficulties are encountered, especially in determining nature education areas suitable for the project contents and preparing activity implementation plans. The aim of this study is to contribute to the creation of a standard suitable for the content, planning, measurement, and evaluation of nature education projects by taking into account the TÜBİTAK-supported nature traınıng carried out on different dates on Mount Ağrı and its vicinity and the opinions of the participants, experts, and trainers involved in this project. ın this study, in which the action research method was adopted as a qualitative research approach, an implementation plan of 7 (seven) activities was developed in 5 (five) main locations determined within the scope of the nature education project on Mount Ağrı (Ararat) and its immediate surroundings.

5.
Otellerin Kariyer Yönetimi Uygulamaları ve Çalışanların Kariyer Tatmini: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma
Career Management Practices of Hotels and Employees’ Career Satisfaction: A Research in the Cappadocia Region
Harun Çalhan, Buse Küçük
doi: 10.5505/gpts.2024.45220  Sayfalar 32 - 46
Rekabet çevrelerinde ve teknolojideki hızlı değişimden dolayı nitelikli insanların kazanılması ve elde tutulmasına duyulan ihtiyaç her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. İşletmelerde çalışanların kariyer yönetiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesini sağlayacak örgütsel stratejilerin yönetim tarafından planlanması gerekmektedir. Kariyerinde ulaştığı düzeyden tatmin olmayan veya kariyer hedeflerine ulaşamayan çalışanların elde tutulması oldukça zor hale gelmektedir. Bu araştırmanın temel amacı otellerde kariyer yönetimi uygulamaları ile çalışanların kariyer tatmini ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Kapadokya bölgesinde bir alan araştırması yapılmıştır. 4 ve 5 yıldızlı otellerin çalışanlarından anket tekniği ile kolayda örnekleme yöntemiyle 400 veri toplanmıştır. Veri analizi kapsamında, bazı merkezi eğilim ölçütleri ile değişkenlerin alt boyutlarını ortaya çıkarmak için açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Değişkenler arası ilişkileri incelemek üzere Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda, otellerde işin niteliğine uygun personel seçimi yapma, çalışanların yeteneklerine göre görev ve yetkiler verme, işe yeni başlayan çalışanlar için eğitim verme ve çalışanların yaptıkları iş konusunda ne kadar başarılı olduklarının değerlendirmeye yönelik uygulamaların yoğun şekilde yapıldığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan otellerde çalışanların üst görevlere ulaşabilmesi için izleyecekleri yolların önceden belirleme, çalışanlara mesleklerinde ilerlemeleri konusunda gerekli örgütsel yardım verme, personelin gelecekte çalışabileceği işleri planlamaya yönelik uygulamaların ise oldukça az yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, otellerin kariyer yönetimi uygulamaları ile çalışanların kariyer tatmini arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.
Rapid changes in competitive environments and technology have made it more important than ever to acquire and retain qualified people. Organizational strategies that will ensure the effective implementation of career management in businesses need to be planned by the management. Employers struggle to retain workers who are unhappy with their jobs or can't reach their goals. The primary goal of this study is to investigate the relationship between hotel career management practices and employee job satisfaction. To achieve this, we conducted a field study in the Cappadocia region. 400 survey data were collected through the questionnaire technique from the employees of 4 and 5 star hotels by convenience sampling method. We employed some central tendency measures and explanatory factor analysis. We applied Pearson correlation analysis to examine the relationships between variables. The analysis revealed that hotels actively employ strategies to choose employees who are fit for their roles, allocate tasks and responsibilities based on their skills, train new hires, and assess their job performance. On the other hand, it has been found that practices such as determining in advance the paths that employees will follow in order to reach higher positions in hotels, providing the necessary organizational assistance to employees to progress in their professions, and planning the jobs that the personnel can do in the future are implemented very rarely. Additionally, research reveals a significant and positive relationship between hotel career management practices and employees' career satisfaction.

6.
Dünden Bugüne Antalya’da Turizm: Hüseyin Çimrin ile Bir Söyleşi
Tourism in Antalya from Past to Present: An Interview with Hüseyin Çimrin
Burcu Gök Olgun
doi: 10.5505/gpts.2024.41636  Sayfalar 47 - 54
Bu çalışmada Antalya’nın ilk Almanca dili profesyonel turist rehberlerinden olan, Antalya ili ve turizmle ilgili birçok yayını bulunan Hüseyin ÇİMRİN’in gözünden geçmişten günümüze Antalya’daki turizm faaliyetlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Hüseyin ÇİMRİN ile Antalya ili merkezinde bulunan Mermerli Parkı’nda, 24 Şubat 2024 tarihinde üç saatlik yüz yüze bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Hüseyin ÇİMRİN, söyleşide geçmişten günümüze Antalya’daki turizm faaliyetlerine ilişkin sorulara kendi deneyimlerine, gözlemlerine, anılarına ve çalışmalarına dayanarak cevaplar vermiştir. Böylece çalışmada Antalya’daki ve Antalya’nın önemli bir destinasyon olması sebebiyle Türkiye’deki turistik faaliyetlerin geçmişten günümüze geçirdiği aşamalar öncü bir turizmcinin tanıklığıyla sunulmuştur.
This study aims to evaluate the touristic activities in Antalya from past to present through the eyes of Hüseyin ÇİMRİN, one of the first German-language professional tourist guides of Antalya, who has many publications on Antalya province and tourism. For this purpose, three hours face-to-face interview was conducted with Hüseyin ÇİMRİN at Mermerli Park in the center of Antalya on February 24, 2024. In the interview, Hüseyin ÇİMRİN answered questions about touristic activities in Antalya from past to present based on his own experiences, observations, memories and studies. Thus, in this study, the stages of touristic activities in Antalya, and in Turkey since Antalya is an important destination, from past to present are presented with the testimony of a pioneering tourism expert.

7.
Gastronomi Turizmi Bağlamında Kıbrıs Meyhane Lezzetleri: Kuzey Kıbrıs Örneği
Cyprus Meyhane Flavors in the Context of Gastronomy Tourism: Case of North Cyprus
Özlem Altun, Servet Nasıfoğlu Elidemir, Mete Ünal Girgen, Ayse Demir
doi: 10.5505/gpts.2024.02996  Sayfalar 55 - 66
Günümüzün çeşitli turizm endüstrisinde gastronomi turizmi de oldukça önemli bir yerdedir. Yeme-içmeye olan ilgileri nedeniyle günümüzde pek çok kişi gezi planlarını gastronomi kültürünün güçlü olduğu ülkeleri ve lokasyonları baz alarak yapmaktadır. Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, son derece gelişmiş bir mutfak ve yan gastronomik ürünlere sahiptir. Bu araştırmanın temel amacı Kıbrıs'ın yeme-içme kültüründeki meyhane lezzetlerini tanıtmak ve dünya çapında popülerlik kazanan gastronomi turizmi kavramını açıklamaktır. Kıbrıs'ın mutfak geleneğinde oldukça önem verilen lezzetlerin tanıtılması ikincil bir amaç olarak çalışmada öne çıkmaktadır. Gastronomi turizmi için Kıbrıs'a gelen ve ülkede hangi lezzetleri denemeleri gerektiğini bilmek isteyen ziyaretçilere de kılavuz niteliği taşımayı amaçlamaktadır. Literatür taramasında Kıbrıs meyhane lezzetleri üzerine kapsamlı bir akademik araştırmaya rastlanmamıştır. Literatüre de katkı sağlayacak bu çalışma gastronomi turizmi çalışmaları ile birçok farklı medeniyetin buluştuğu Kıbrıs'ın lezzetleri ve yemeklerinin çok güzel bir örneğidir. "Gastronomi" ve "gastronomi turizmi" kavramlarına açıklık getirecek çalışma, Kuzey Kıbrıs'ın yemek, kültür ve tercihlerine ilişkin ender akademik incelemelerden birisidir. Çalışmanın geçerliğini sağlamak amacıyla genel olarak Kıbrıs mutfağına ilişkin bir literatür taraması yapılması amaçlanmış olup, Kıbrıs mutfak geleneğinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Kıbrıs Mutfak Kültürü, Meyhane.
In today's diverse tourism industry, gastronomy tourism is quite significant. Due to their interest in food and drink, many people today base their trip plans on the nations and locations where the gastronomy culture is strong. Cyprus, the third-largest island in the Mediterranean, has a tremendously developed culinary and alcoholic tradition. The primary goal of this research is to introduce the flavors of taverns ‘meyhanes’ in Cyprus' eating and drinking culture and to explain the notion of gastronomy tourism, which has gained popularity worldwide. The promotion of tastes, which are highly valued in Cyprus's culinary tradition, serves as a secondary goal. It also invites visitors who are coming to Cyprus for gastronomy tourism and want to know what flavors they should try when they get there. There was no thorough academic investigation on Cyprus meyhane tastes in the literature review. A very fine illustration of Cyprus's tastes and food, where many different civilizations converge, will be provided by the study of gastronomy tourism, which will also add to the body of literature. The study will clarify the terms "gastronomy" and "gastronomy tourism," and it will be the first academic examination of Northern Cyprus's food, culture, and preferences. It is intended to undertake a literature review on the Cyprus cuisine generally in order to ensure the validity of the study. On the other hand, it's important to preserve the Cypriot culinary tradition and pass it on to future generations.
Keywords: Gastronomy Tourism, Cyprus Culinary Culture, Tavern.

DERLEME
8.
Turizm mekanlarını post-modern coğrafyalarla birlikte düşünmek.
Thinking tourism spaces together with post-modern geographies.
Fatih Volkan Tırı, İsmail Kervankıran
doi: 10.5505/gpts.2024.18209  Sayfalar 67 - 86
Bu çalışma; beşerî coğrafyada 1980’lerden beri süregelen bir eleştirel paradigma olan post-modern coğrafya ve post-modern görünümlerin turizm mekanları üzerindeki tezahürlerini anlamaya çalışmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, ilgili literatür üzerinden çalışmanın sınırları içerisinde kalan post-modern teori ve post-modern coğrafya literatürü incelenmiştir ve bu incelemeler sonucunda sosyo-ekonomik durumların ve diğer birçok parametrelerin zaman içerisinde geçirdiği kırılmalar, mekanlar üzerinde somutlaşarak karmaşık yapıları beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda çalışmada ele alınan bazı post-modern görünümlerin ve post-modern coğrafyaların neler olduğunu, nasıl bir ilişkisellik çerçevesinde şekillendiklerini ve bu çerçevede şekillenen görünümleri turizm mekanları üzerinden aktarmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel motivasyonu, turizm mekanlarının yeniden yapılanmasını ve üretilmesini post-modern coğrafyalarla birlikte düşünmenin gerekliliğini tartışmaktır.
Post-modernism, along with its relational foundations, is increasingly permeating our lives and transforming our daily routines. Therefore, the spatial planes mirror these changes, and the geography discipline encompasses this situation within its research domain. From this point of view, this theoretical study has been prepared to try to understand the manifestations of post-modern geography and post-modern views on tourism spaces, which have been a critical paradigm in human geography since the 1980s. In this context, post-modern theory and post-modern geography literature within the boundaries of the study were analyzed through the relevant literature. The fractures of changing socio-economic conditions and many other parameters over time have brought about complex structures by materializing in spaces. We have attempted to comprehend the meaning of post-modern geographies and their formation within the framework of relationality. Additionally, we have attempted to communicate the perspectives formed within this framework through tourism spaces. The main goal of this study is to discuss the necessity of considering the restructuring and production of tourism spaces in conjunction with post-modern geographies.

LookUs & Online Makale