ISSN: 2791-7460
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Otellerin Kariyer Yönetimi Uygulamaları ve Çalışanların Kariyer Tatmini: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2024; 4(1): 32-46 | DOI: 10.5505/gpts.2024.45220

Otellerin Kariyer Yönetimi Uygulamaları ve Çalışanların Kariyer Tatmini: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma

Harun Çalhan1, Buse Küçük2
1Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Kayseri

Rekabet çevrelerinde ve teknolojideki hızlı değişimden dolayı nitelikli insanların kazanılması ve elde tutulmasına duyulan ihtiyaç her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. İşletmelerde çalışanların kariyer yönetiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesini sağlayacak örgütsel stratejilerin yönetim tarafından planlanması gerekmektedir. Kariyerinde ulaştığı düzeyden tatmin olmayan veya kariyer hedeflerine ulaşamayan çalışanların elde tutulması oldukça zor hale gelmektedir. Bu araştırmanın temel amacı otellerde kariyer yönetimi uygulamaları ile çalışanların kariyer tatmini ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Kapadokya bölgesinde bir alan araştırması yapılmıştır. 4 ve 5 yıldızlı otellerin çalışanlarından anket tekniği ile kolayda örnekleme yöntemiyle 400 veri toplanmıştır. Veri analizi kapsamında, bazı merkezi eğilim ölçütleri ile değişkenlerin alt boyutlarını ortaya çıkarmak için açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Değişkenler arası ilişkileri incelemek üzere Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda, otellerde işin niteliğine uygun personel seçimi yapma, çalışanların yeteneklerine göre görev ve yetkiler verme, işe yeni başlayan çalışanlar için eğitim verme ve çalışanların yaptıkları iş konusunda ne kadar başarılı olduklarının değerlendirmeye yönelik uygulamaların yoğun şekilde yapıldığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan otellerde çalışanların üst görevlere ulaşabilmesi için izleyecekleri yolların önceden belirleme, çalışanlara mesleklerinde ilerlemeleri konusunda gerekli örgütsel yardım verme, personelin gelecekte çalışabileceği işleri planlamaya yönelik uygulamaların ise oldukça az yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, otellerin kariyer yönetimi uygulamaları ile çalışanların kariyer tatmini arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kariyer Yönetimi, Kariyer Tatmini, Otel, Çalışanlar.

Career Management Practices of Hotels and Employees’ Career Satisfaction: A Research in the Cappadocia Region

Harun Çalhan1, Buse Küçük2
1Department of Tourism, Erciyes University, Türkiye
2Social Sciences Institute, Erciyes University, Kayseri, Türkiye

Rapid changes in competitive environments and technology have made it more important than ever to acquire and retain qualified people. Organizational strategies that will ensure the effective implementation of career management in businesses need to be planned by the management. Employers struggle to retain workers who are unhappy with their jobs or can't reach their goals. The primary goal of this study is to investigate the relationship between hotel career management practices and employee job satisfaction. To achieve this, we conducted a field study in the Cappadocia region. 400 survey data were collected through the questionnaire technique from the employees of 4 and 5 star hotels by convenience sampling method. We employed some central tendency measures and explanatory factor analysis. We applied Pearson correlation analysis to examine the relationships between variables. The analysis revealed that hotels actively employ strategies to choose employees who are fit for their roles, allocate tasks and responsibilities based on their skills, train new hires, and assess their job performance. On the other hand, it has been found that practices such as determining in advance the paths that employees will follow in order to reach higher positions in hotels, providing the necessary organizational assistance to employees to progress in their professions, and planning the jobs that the personnel can do in the future are implemented very rarely. Additionally, research reveals a significant and positive relationship between hotel career management practices and employees' career satisfaction.

Keywords: Career Management, Career Satisfaction, Hotel, Employees.

Harun Çalhan, Buse Küçük. Career Management Practices of Hotels and Employees’ Career Satisfaction: A Research in the Cappadocia Region. GPT-Studios. 2024; 4(1): 32-46

Sorumlu Yazar: Buse Küçük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale