ISSN: 2791-7460
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

GlobalCover 2021 ve Corine 2018 Yılı Verilerine Göre Ege Bölgesi’nde Arazi Örtüsü Tiplerinin Dağılışının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2023; 3(2): 140-157 | DOI: 10.5505/gpts.2023.73745

GlobalCover 2021 ve Corine 2018 Yılı Verilerine Göre Ege Bölgesi’nde Arazi Örtüsü Tiplerinin Dağılışının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

Mehtap Bayrak
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul, Türkiye

Fiziki faktörlerin (jeoloji, jeomorfoloji, iklim, hidrografya, toprak özellikleri ve bitki örtüsü) etkili olduğu arazi örtüsü dağılımı üzerinde ekolojik faktörler, sosyo ekonomik özellikler ve insan kökenli antropojenik değişkenler de etkili olmaktadır. Çalışmada Ege Bölgesi’nde, Avrupa Uzay Ajansı tarafından (ESA) üretilen WorldCover uydu verisi ve Avrupa Çevre Ajansı tarafından hazırlanan 2018 CORINE verileri kullanılarak bölgedeki arazi örtüsü dağılış özellikleri tespit edilmiş, ayrı veri tabanından hazırlanan iki farklı arazi örtüsü tiplerinde karşılaştırma yapılmıştır. WorldCover verisi 10 metre çözünürlükteki Sentinental-2 uydu görüntüsünden hazırlandığı için arazi örtüsünün dağılımını detaylandırması bakımından tercih edilmiştir. Bu çalışma farklı veri tabanından üretilen uydu görüntülerine bağlı arazi örtüsü ilişkisinin belirlenmesi ve karşılaştırmalı analizinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Arazi örtüsü tiplerini etkileyen faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. Analizler sonucunda Ege Bölgesi arazi örtüsü türlerinin tespit edilmesinde kullanılan farklı iki verinin sayısal sonuçlarının bölge ve iller bazında uyum sağlamadığı gözlemlenmiştir. İki verinin de farklı çözünürlükte olması ve belirlenen arazi örtüsü tür sayılarının farklılık göstermesi sayısal çıktıların ve haritalardaki arazi örtüsünün alansal dağılışlarının da farklılaşmasına neden olmuştur. Bölgede arazi örtüsü tiplerinin dağılışında Jeomorfoloji başta olmak üzere, iklim özellikleri, hidrografya ve nüfus özellikleri etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arazi örtüsü türleri değişimi, Ege Bölgesi, WorldCover verisi, CORINE verisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Determination and Comparison of the Land Cover Types in the Aegean Region According to Globalcover 2021 and Corine 2018 Data

Mehtap Bayrak
Geography Department, İstanbul University, İstanbul, Türkiye.

Landforms in the Aegean Region vary in the west-east and north-south directions at short distances. The difference in morphological structure has diversified the land cover and revealed different land use types. Global, regional and local factors affecting land cover have also shown variability in the Aegean Region. Physical factors (geology, geomorphology, climate, hydrography, hydrography, soil properties and vegetation cover) are effective on land cover distribution and ecological factors, socio-economic characteristics and anthropogenic variables of human origin are also effective on land cover distribution. In this study, the land cover distribution characteristics in the Aegean Region were determined by using the WorldCover satellite data produced by the European Space Agency (ESA) and the 2018 CORINE data prepared by the European Environment Agency (EEA), and a comparison was made in two different land cover types prepared from separate databases. Since the WolrdCover data was prepared from the Sentinental-2 satellite image with a resolution of 10 metres, it was preferred in terms of detailing the distribution of land cover. This study was prepared to determine and comparatively analyse the land cover relationship based on satellite images produced from different databases. Factors affecting land cover types were tried to be explained. As a result of the analyses, it was observed that the numerical results of two different data used in determining the land cover types of the Aegean Region were not harmonised on the basis of region and provinces. The different resolution of the two data and the difference in the number of land cover types determined caused the spatial distribution of the land cover in the numerical outputs and maps to differ. Geomorphology, climate, hydrography and population characteristics, especially geomorphology, have been effective in the distribution of land cover types in the region.

Keywords: Land cover types, Aegean region, WorldCover data, CORINE data, Geographic information systems.

Mehtap Bayrak. Determination and Comparison of the Land Cover Types in the Aegean Region According to Globalcover 2021 and Corine 2018 Data. GPT-Studios. 2023; 3(2): 140-157

Sorumlu Yazar: Mehtap Bayrak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale