ISSN: 2791-7460
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Slow Food Hareketi Üzerine Etnografik Bir Araştırma: İzmir/Çeşme Germiyan Köyü Örneği [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2023; 3(2): 83-96 | DOI: 10.5505/gpts.2023.46320

Slow Food Hareketi Üzerine Etnografik Bir Araştırma: İzmir/Çeşme Germiyan Köyü Örneği

Merve Zengin1, Mehmet Şeremet2
1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği, Isparta, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Van, Türkiye.

Bu araştırmanın temel amacı, Germiyan Köyü'nde turizmin Slow Food Hareketi aracılığıyla gelişimini ve tarım toplumundan hizmet üreten turizm köyüne dönüşüm sürecini etnografik açıdan eleştirel bir biçimde incelemektir. Bu bağlamda yerel halkın bu sürece yönelik deneyimleri ve günlük yaşam pratikleri nitel bir paradigmayla analiz edilmektedir. Nitel verilerin toplanmasında Germiyan köyünde yaşayan 42 kişiyle yüz yüze derinlemesine görüşmeler ve 2018-2019 yılları arasında dört ay süren etnografik gözlemlerden yararlanılmıştır. Bu araştırma kapsamında çeşitli sonuçlar ortaya çıkarılmış olup bunlardan en önemlisi Slow Food Hareketi'nin turizmin gelişmesine ve çeşitlenmesine önemli katkılar sağladığı ve yerelde önemli fırsatlar yarattığıdır. Ancak Slow Food köyü olarak sürdürülebilir hale getirilemeyeceği noktasında metalaşan yerel kültürel değerlerin ortak hedeflerin önüne geçtiği, metanın bir pazarlama aracı olmaktan çıkıp bir amaç haline geldiği sonucuna varılmıştır. Bu durumun sonucunda Slow Food Hareketi'nin temel ilkelerine uymamakta ve bazılarının ders çıkarabileceği bir başarısızlık sürecine doğru yönelmektedir. Bu başarısızlık sürecini ortadan kaldırmak amacıyla yerel halkın edindiği bilginin sosyo-kültürel birikimiyle yeniden üretilmesi ve sürdürülebilir turizm odağına dönüştürülmesi konusundaki başarı örnekleri de tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Slow food, Yiyecek turizmi, Germiyan Köyü, Etnografya, Destinasyon gelişimi.

An Ethnographic Research on Slow Food Movement: The Case of Germiyan Village in Çeşme/İzmir

Merve Zengin1, Mehmet Şeremet2
1Tourism Management, Isparta University of Applied Sciences, Isparta, Türkiye.
2Maritime Faculty, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye.

The main purpose of this research is to critically examine the development of tourism in Germiyan Village through the Slow Food Movement and the process of transformation from an agricultural society to a service-producing tourism village from an ethnographic perspective. In this context, the experiences and daily life practices of the local people towards this process are analysed with a qualitative paradigm. Face-to- face in-depth interviews with fourty-two people living in Germiyan village and four months of ethnographic observations between 2018 and 2019 years were utilised to collect qualitative data. Within the scope of this research, various results have been revealed, the most important of which is that the Slow Food Movement makes significant contributions to the development and diversification of tourism and creates important opportunities locally. However, at the point that it cannot be made sustainable as a Slow Food village. It has been concluded that commodified local cultural values override common goals, and the commodity has become a goal rather than a marketing tool. As a result of this situation, it does not comply with the main principles of the Slow Food Movement and is directed towards a failure process which might some people learn some lessons. In order to eliminate this failure process, success examples of the reproduction of the knowledge gained by the local people with their socio- cultural accumulation and its transformation into a sustainable tourism focus have also been identified.

Keywords: Slow food, Food tourism, Germiyan Village, Ethnography, Destination development

Merve Zengin, Mehmet Şeremet. An Ethnographic Research on Slow Food Movement: The Case of Germiyan Village in Çeşme/İzmir. GPT-Studios. 2023; 3(2): 83-96

Sorumlu Yazar: Merve Zengin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale