ISSN: 2791-7460
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Doğal Afetler ve Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2023; 3(2): 126-139 | DOI: 10.5505/gpts.2023.25743

Doğal Afetler ve Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Vedat Yiğitoğlu
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Antalya, Türkiye.

Bu araştırmanın amacı, doğal afet ve turizm konularını birlikte dikkate alan bilimsel çalışmaların mevcut durumunu ve değişimini kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçlar, doğal afet konusunun turizm açısından daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir. Araştırma verileri “doğal afet*/doğal tehlike*” ve “turizm/ağırlama” anahtar kelimeleri kullanılarak belirlenmiştir. Veri analizi bibliyometrik analizle gerçekleştirilmiştir. Yazındaki birçok bibliyometrik çalışmadan farklı olarak en popüler veri tabanları olan Web of Science ve Scopus veri tabanları birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda belirlenen makaleler yayın yılı, yazar, atıf, kaynak, ülke ve anahtar kelime bakımından incelenmiştir. Araştırma sonunda toplam 722 makale olduğu, son beş yılda yayın sayısının üç kat arttığı belirlenmiştir. Araştırma konuları bakımdan değerlendirme yapıldığında son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte karanlık turizm, dayanaklılık ve destinasyon konularının ön plana çıktığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte doğal afet ve turizm konusunda önemli bir ülke olan Türkiye’de yapılmış araştırma sayısının çok az olduğu anlaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda araştırmacılar, merkezi yöneticiler ve turizm sektör temsilcileri için çıkarımlar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğal afetler, Turizm, Ağırlama, Bibliyometrik analiz.

Bibliometric Analysis of Articles on Natural Disasters and Tourism

Vedat Yiğitoğlu
Manavgat Tourism Faculty, Akdeniz University, Antalya, Türkiye

The aim of this research is to comprehensively reveal the current status and change of the scientific articles that have taken into account the natural disasters and tourism topics. The results are important for a better understanding of natural disasters in terms of tourism. The data was collected using the keywords "natural disaster*/natural hazard*" and "tourism/hospitality". Bibliometric analysis was performed for data analysis. Different from many bibliometric studies in the literature, Web of Science and Scopus databases, which are the most popular databases, were used together. In this context, the articles were analyzed according to publication year, author, citation, source, country and keywords. At the end of the analysis, it was revealed that there were 722 articles in total and the number of publications increased approximately three times in the last five years. When evaluated in terms of research topics, it was determined that dark tourism, resilience and destination issues have become to the forefront with climate change in recent years. However, it was understood that the number of studies conducted in Türkiye, which is one of the most important countries about natural disasters and tourism, is very limited. Based on the findings, some implications have been provided for researchers, central administrators and representatives of the tourism sector.

Keywords: Natural disasters, Tourism, Hospitality, Bibliometric analysis.

Vedat Yiğitoğlu. Bibliometric Analysis of Articles on Natural Disasters and Tourism. GPT-Studios. 2023; 3(2): 126-139

Sorumlu Yazar: Vedat Yiğitoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale