ISSN: 2791-7460
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Geographies Planning Tourism STUDIO
[GPT-Studios]
GPT-Studios. 2023; 3(1): 24-39 | DOI: 10.5505/gpts.2023.68077

Muğla Karabağlar Yaylası’nın Kadim Üretim ve Peyzaj Değerlerinin Dünya Kültürel Peyzaj Alanları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Hatice Cansu Cesur1, Emel Karakaya Ayalp2
1Department of Urban Design, Izmir Democracy University, Izmir, Turkey
2Associate Professor Dr., Department of City and Regional Planning, Izmir Democracy University, Izmır,Turkey

Bu çalışmanın amacı Muğla Karabağlar Yaylası’nın bir yarı-kırsal kültürel peyzaj alanı, mikro iklim üreten yapısı ve bir hassas ekosistem niteliklerine sahip olması çerçevesinde UNESCO Dünya Kültürel Peyzaj Alanları Mirası Kriterleri kapsamında değerlendirilmesidir. Çalışmada niteliksel karşılaştırmalı analize dayalı olarak dünyadan ve Türkiye’den seçilen ve UNESCO Dünya Kültürel Peyzaj Alanları Mirası Listesi’nde yer alan iki vaka ele alınmıştır. Ayrıca, araştırmada Katılımcı Gözlem Tekniği’ne de yer verilmiştir. Dolayısıyla, bu araştırmada “hassas bir ekosistem, özgün kültürel ve mimari kimliğe sahip bir yaşam ve tarımsal üretim alanı olan Muğla Karabağlar Yaylası niteliksel olarak UNESCO Dünya Kültürel Peyzaj Alanları Mirası Listesi’ne olası adaylık sürecinde hangi kriterler ışığında aday konumundadır“ sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmada, Dünya Kültürel Peyzaj Alanları Mirası Listesi’nde yer alan Honghe Hani Pirinç Terasların’nın Kültürel Peyzajı/Manzarası ve Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin seçilme kriterleri doğrultusunda yorumlanarak Muğla Karabağlar Yaylası’nın olası adaylık süreci için çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırma sonuçları göstermiştir ki Muğla Karabağlar Yaylası ürettiği mikro klima, kültürel peyzaj, yerel biyoçeşitlilik, endemik türler, tarımsal biyoçeşitlilik ve kırsal mimari tipolojisi nitelikleri ile UNESCO Dünya Kültürel Peyzaj Alanları Mirası Listesi’ne adaylık bakımından potansiyele sahiptir.

The aim of this study is to evaluate Muğla Karabağlar Plateau in the scope of Cultural Landscapes of the UNESCO World Cultural Heritage List criteria with the Plateau’s semi-rural cultural landscape specificities, micro-climatic qualifications, and sensitive ecosystem character. In the study, two cases, which are included in the Cultural Landscapes of the UNESCO World Cultural Heritage List, are selected from the World and have been discussed with Qualitative Comparative Analysis Technique. Thus, in the research, the answer to the question of “which criteria are sought in the possible candidacy process of Muğla Karabağlar Plateau, as a sensitive ecosystem, a living and agricultural production area with a unique cultural and architectural identity, to Cultural Landscapes of the UNESCO World Cultural Heritage List are relevant?” is asked. In the research, the Cultural Landscape of Honghe Hani Rice Terraces and Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens, which are included in the Cultural Landscapes of the UNESCO World Cultural Heritage List, are interpreted in accordance with the selection criteria. In this respect, the inferences were made for the possible candidacy of Muğla Karabağlar Plateau. The results of the research reveal that Muğla Karabağlar Plateau has a valuable potential for Cultural Landscapes of the UNESCO World Cultural Heritage List candidacy with its micro climatic conditions, cultural landscape, local biodiversity, endemic species, agricultural biodiversity, and rural architectural typology.

Keywords: Cultural heritage, Muğla Karabağlar Plateau, heirloom agriculture, Rural Heritage, Cultural Landscapes of the UNESCO World Cultural Heritage List

Hatice Cansu Cesur, Emel Karakaya Ayalp. Muğla Karabağlar Yaylası’nın Kadim Üretim ve Peyzaj Değerlerinin Dünya Kültürel Peyzaj Alanları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. GPT-Studios. 2023; 3(1): 24-39

Sorumlu Yazar: Hatice Cansu Cesur, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale