ISSN: 2791-7460
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Ağrı Dağı ve Yakın Çevresinde Doğa Eğitimi Projelerinin Planlanması [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2024; 4(1): 11-31 | DOI: 10.5505/gpts.2024.99609

Ağrı Dağı ve Yakın Çevresinde Doğa Eğitimi Projelerinin Planlanması

Adem Yulu
Iğdır Üniversitesi

Doğa eğitimi kapsamında geliştirilen etkinliklerin bireylerin doğaya yönelik algıları ve farkındalığının gelişimi üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Buna bağlı olarak da özellikle son yıllarda Türkiye’nin aralarında yer aldığı dünyanın birçok ülkesinde doğa eğitim projeleri ve bunlara destek veren kurumların sayısı giderek artmaktadır. Doğa eğitim projelerinin bireylerin doğaya yönelik farkındalıklarının gelişiminde etkisi bilinmesine rağmen özellikle proje içeriklerine uygun doğa eğitim alanlarının belirlenmesi ve etkinlik uygulama planlarının hazırlanması konusunda ortaya çıkan çeşitli zorluklar nedeniyle doğa eğitim projelerine başvurular çoğu zaman sınırlı olabilmektedir. Bu çalışma, bu noktada Ağrı Dağı ve yakın çevresi özelinde TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programlarına başvuru yapmak isteyen kurumların ve araştırmacıların yararlanabilmesi için doğa eğitim alanlarının belirlenmesi ve farklı tematik örnek etkinlik uygulama planlarının hazırlanmasına odaklanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yöntemi benimsenmiştir. Çalışma sonunda, Ağrı Dağı ve yakın çevresinde doğa eğitim alanlarına ve çeşitli proje içeriklerine uygun olarak belirlenen 5 (beş) ana lokasyonda 7 (yedi) etkinlik uygulama planı geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK, Bilim ve Toplum projeleri, doğa eğitimi, Ağrı Dağı

Planning of Nature Education in Mount Ararat and its Surrounding

Adem Yulu
Iğdır University

Activities developed within the scope of nature education have a significant impact on the development of individuals' perceptions and awareness of nature. Nature education projects and the number of institutions supporting them have been increasing in many countries around the world, including türkiye. although the effect of nature education projects on the development of individuals' awareness of nature is widely known, various difficulties are encountered, especially in determining nature education areas suitable for the project contents and preparing activity implementation plans. The aim of this study is to contribute to the creation of a standard suitable for the content, planning, measurement, and evaluation of nature education projects by taking into account the TÜBİTAK-supported nature traınıng carried out on different dates on Mount Ağrı and its vicinity and the opinions of the participants, experts, and trainers involved in this project. ın this study, in which the action research method was adopted as a qualitative research approach, an implementation plan of 7 (seven) activities was developed in 5 (five) main locations determined within the scope of the nature education project on Mount Ağrı (Ararat) and its immediate surroundings.

Keywords: TÜBİTAK, Science and society projects, nature education, Mount Ağrı (Ararat)

Adem Yulu. Planning of Nature Education in Mount Ararat and its Surrounding. GPT-Studios. 2024; 4(1): 11-31

Sorumlu Yazar: Adem Yulu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale