ISSN: 2791-7460
Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2024

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Gıda Neofobi Düzeyinin Ölçülmesi [GPT-Studios]
GPT-Studios. 2024; 4(1): 1-10 | DOI: 10.5505/gpts.2024.53825

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Gıda Neofobi Düzeyinin Ölçülmesi

Erol Geçgin, Hazal Şeval Özbek
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Van, Türkiye.

Gıda neofobisi, yeni gıdaları deneme korkusunu ifade eder ve bu korkunun beslenme zorluklarına neden olabileceği belirtilir. Bu korku, yeni gıdalardan kaçınma eğilimi olarak ortaya çıkabilir ve bilinmeyen gıdalara karşı isteksizlikle kendini gösterir. Farklılıkların demografik özellikler, bölgesel faktörler, koku algısı, geleneksel tat alışkanlıkları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığı belirtilerek, gıda seçimini etkileyen bu farklılıkların araştırma konusu olacağı vurgulanmaktadır. Makalenin devamında, gıda neofobi ölçeğinin gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri üzerinde test edilmesi, bulguların analizi ve sonuçların çıkarılması süreçlerine dair bilgi verilerek çalışmanın genel hedefleri belirtilmektedir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılarak anket tekniği veri toplama aracı olarak belirlenmiştir. İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümünde ise gıda neofobisi üzerine 10 soru bulunmaktadır. Bu sorular, Food Neophobia Scale adlı ölçek kullanılarak yeni yiyecekleri deneme korkusunu değerlendirmektedir. Toplam 390 kişinin katıldığı anket sonuçlarında kadın katılımcıların oranı %65,9 iken erkek katılımcıların oranı %34,1'dir. Yaş dağılımları incelendiğinde, katılımcıların %62,3'ü 18-21 yaş aralığındadır. Faktör analizi güvenirlik testi yapılmış ve ölçeğin güvenilirliği değeri 0.814 olarak bulunmuştur. Türkiye'deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerini kapsayan örneklemden rastgele seçilmiş 390 öğrenci üzerinden %95 güven aralığı ve %5 hata payıyla veriler toplanmıştır. Bu bulgular, Türkiye’de öğrenim görmekte olan gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin genel gıda neofobisi eğilimlerini anlamak ve bu konuda farklı etkenleri değerlendirmek açısından önemli bir katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gıda Neofobi, Gastronomi, Neofili

Measuring the Level of Food Neophobia of Gastronomy and Culinary Arts Students

Erol Geçgin, Hazal Şeval Özbek
Yüzüncü Yıl University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts, Van, Turkey.

Food neophobia refers to the fear of trying new foods, and it is stated that this fear can cause nutritional difficulties. This fear can manifest itself as a tendency to avoid new foods and is manifested in reluctance towards unfamiliar foods. It is stated that the differences are caused by various factors such as demographic characteristics, regional factors, smell perception, traditional taste habits, and it is emphasized that these differences affecting food choice will be the subject of research. In the rest of the article, the general objectives of the study are stated by giving information about the processes of testing the food neophobia scale on gastronomy and culinary arts students, analyzing the findings and drawing conclusions. In this study, quantitative research method was used and the survey technique was determined as the data collection tool. The study, which consists of two parts, includes demographic information in the first part, and 10 questions on food neophobia in the second part. These questions assess the fear of trying new foods using a scale called the Food Neophobia Scale. In the survey results in which a total of 390 people participated, the rate of female participants was 65.9%, while the rate of male participants was 34.1%. When the age distributions are examined, 62.3% of the participants are between the ages of 18-21. Factor analysis reliability test was performed and the reliability value of the scale was found to be 0.814. Data was collected with a 95% confidence interval and a 5% margin of error from 390 randomly selected students from the sample of Gastronomy and Culinary Arts students in Turkey. These findings make an important contribution to understanding the general food neophobia tendencies of gastronomy and culinary arts students studying in Turkey and to evaluate different factors in this regard.

Keywords: Food Neophobia, Gastronomy, Neophilia

Erol Geçgin, Hazal Şeval Özbek. Measuring the Level of Food Neophobia of Gastronomy and Culinary Arts Students. GPT-Studios. 2024; 4(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Hazal Şeval Özbek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale