ISSN: 2791-7460
Cilt: 3 Sayı: 2 Yıl: 2023

Makaleler Açık Erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmaktadır.

[GPT-Studios]
GPT-Studios. 2023; 3(1): 40-49 | DOI: 10.5505/gpts.2023.04706

Gastronomi Turizminin Şehir Pazarlamasına Etkisi: Üsküdar Gastronomi Sokağı İstanbul İli Örneği

Özlem Yıldırım1, Eren Altunbağ2, Oğuzhan Tınmaz3, Hakan Yılmaz4
1İstanbul Aydın Uni̇versi̇ty, İstanbul, Turkey
2İstanbul Aydın Universty, İstanbul, Turkey
3İstanbul Aydın University, Istanbul, Turkey
4Anadolu University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts, Eskişehir, Turkey

Gastronomi turizmi, destinasyonların çekiciliğini artırmanın yanı sıra merak edilen yerel mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulmada da önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, gastronomi turizmi açısından farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ve her şehrin kendine has mutfağı olan bir ülke olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada gastronomi turizmi ve şehir pazarlaması ilişkisi literatür tarama yöntemiyle incelenmiş ve İstanbul ilinde yer alan Üsküdar Gastronomi Sokağı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Yapılan gözlem sonrasında, 2022 yılında faaliyete başlayan ve 250 metre uzunluğundaki Üsküdar Gastronomi Caddesi’nde toplam 63 işletmeye ulaşılmış olup ile bunlardan 31’nin gastronomi işletmesi olmadığı ve 32’sinin ise gastronomik ürünleri barındıran işletmeler olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, Gastronomi Sokağı’nın olumlu ve olumsuz yönleri incelenmiş, sonuç ve öneriler sunulmuştur.

Gastronomy tourism plays an important role in increasing the attractiveness of destinations, as well as having the opportunity to get to know the curious local cuisine cultures closely. In terms of gastronomic tourism, Turkey can be defined as a country where different cultures coexist and each city has its own cuisine. In this study, the relationship between gastronomy tourism and city marketing was examined by the literature review method and detailed information was given about Üsküdar gastronomy street in the city of Istanbul. After the observation, the number of businesses in Üsküdar Gastronomy Street, which started operating in 2022 and is 250 meters long, has been reached, and it has been observed that 31 businesses are not gastronomy businesses in the street with a total of 63 businesses, and 32 businesses are businesses that host gastronomic products. As a result of the observation, the positive and negative aspects of the Gastronomy Street were examined and the results and suggestions were presented.

Keywords: Gastronomy street, Üsküdar, Istanbul, City marketing

Özlem Yıldırım, Eren Altunbağ, Oğuzhan Tınmaz, Hakan Yılmaz. Gastronomi Turizminin Şehir Pazarlamasına Etkisi: Üsküdar Gastronomi Sokağı İstanbul İli Örneği. GPT-Studios. 2023; 3(1): 40-49

Sorumlu Yazar: Eren Altunbağ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale